26.10.2017

Medlemsinfo 7/2017

1. Förbundsmötets beslut 28.9.2017
2. Förlängning av den årliga arbetstiden (konkurrenskraftsavtalet)
3. Kollektivavtalsförhandlingarna

1. Förbundsmötets beslut 28.9.2017

Aptas förbundsmöte hölls i Helsingfors 28.9.2017. I mötet deltog sammanlagt 101 apotekare personligen eller via ombud.

Till styrelseordförande för 2017–2018 valdes apotekare Risto Kanerva från Hagalunds apotek 1 i Esbo.

Följande apotekare valdes till styrelsemedlemmar och deras personliga ersättare för 2018–2019:

Minna Collin, ersättare Timo Heinonen
Timo Hännikäinen, ersättare Anu Rasi-Leskinen
Stiina Piirainen, ersättare Kirsi Rosenqvist

Eftersom vice ordförandens ersättare valdes till styrelsemedlem valdes apotekare Eija Kari från Priima apotek 3 i Idensalmi till ersättare för 2018.

Information om arbetsgivarförbundets styrelse 2018 finns här.

Till apoteksbranschen representant i EK för 2018 valdes apotekare Risto Kanerva och till hans personliga ersättare apotekare Merja Kahela. Apoteksbranschens representant i styrelsen för förbundet i handelsbranschen 2018 är ordförande Risto Kanerva.

Till förbundets revisor för 2018 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy med Mikko Rytilahti som huvudansvarig revisor.

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsplan och budget för 2018.

Förbundsmötet fastställde och godkände styrelsens förslag till en ändring av grunden för medlemsavgiften. Förbundsmötet fastställde Aptas arbetsmarknadsmedlemsavgift till 0,125 % av lönesumman året innan, dock minst 225 euro. Medlemsavgiften ändrades inte på denna punkt.  Grunden för medlemsavgiften ändrades så att medlemsavgiften tas ut även för priset på hyrd arbetskraft exklusive moms.

Förbundet tar liksom tidigare ut medlemmarnas medlemsavgift till EK som fastställs årligen av EK:s delegation.

Medlemsavgiften täcker Aptas personalkostnader, alla kostnader för den ordinarie verksamheten, styrelsens mötes- och resekostnader samt utvecklingskostnaderna för förbundets medlemstjänster.

2. Förlängning av den årliga arbetstiden (konkurrenskraftsavtalet)

Apta och Farmaciförbundet avtalade i höstas om en förlängning av den årliga arbetstiden. Enligt avtalet förband sig förbunden att förlänga arbetstiden, så att Finlands regering skulle kunna genomföra de utlovade extra skattelättnaderna på 100 miljoner euro. Med andra ord bidrog Apta och Farmaciförbundet till att arbetsmarknadsparternas avtal omfattade 90 procent av de finländska arbetstagarna.

Apoteken diskuterar eller avtalar således inte längre om huruvida förlängningen ska genomföras eller inte. Förbunden har genom avtalet förbundit sig till att genomföra förlängningen. Nu avtalar apoteken lokalt endast om sättet på vilket förlängningen genomförs. Avtalet gör det inte möjligt att låta bli att genomföra förlängningen, utan den genomförs genom att förlänga periodarbetstiden, såvida parterna inte avtalar om annat.

Parterna ska avtala om förlängningen av arbetstiden 2018 före utgången av november. Anvisningarna för förlängning av arbetstiden finns här.

3. Kollektivavtalsförhandlingarna

Aptas och FFF:s kollektivavtalsförhandlingar fortsätter i god anda. Förhandlingarna fortsatte 5.10 på förmiddagen och nästa möte ordnas 23.10.