16.6.2016

Medlemsinfo 5/2016

1. Rekordmånga deltagare på Personalledningsdagarna på Haiko
2. Utbildning i arbetshälsokortet för apotekens personal börjar i september
3. Personalförmåner och ändring av dem
4. Prövotid och dess betydelse i arbetsavtalet
5. Färsk statistik över inkomster inom apoteksbranschen på Aptas webbplats
6. Apoteksbranschen uppnådde inget förhandlingsresultat avseende konkurrenskraftsavtalet
7. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar

1. Rekordmånga deltagare på Personalledningsdagarna på Haiko

Apotekens Arbetsgivarförbund ordnade sitt årliga seminarium på Haiko gård 19–20.5. I år deltog ett rekordantal personer, dvs. drygt 80 stycken, i seminariet. Under de två dagarna fick vi ta del av många aktuella frågor om arbetsmarknaden och registreringen av arbetsavtal. Vi fick också information om hur man löser konflikter och besvärliga situationer. Dessutom fick vi bland annat höra om arbetsgemenskapens olika roller ur chefens perspektiv och hur chefen kan förbereda sig på att implementera förändringar. Tack till alla deltagare!

2. Utbildning i arbetshälsokortet för apotekens personal börjar i september

Apotekens Pensionskassa ordnar tillsammans med Arbetarskyddscentralen och Apoteksbranschens arbetshälsogrupp utbildning i arbetshälsokortet för alla apoteksanställda. Utbildningen är en fortsättning på utbildningen Arbetshälsa genom ledning som fokuserade på apotekare och apotekschefer. Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Respektive utbildningstillfälle har plats för 30 personer.

3. Personalförmåner och ändring av dem

Personalförmånerna är arbetsgivarspecifika förmåner som apoteken fattar beslut om. Personalförmånerna är i regel inte villkor för anställningsförhållandet, och arbetsgivaren kan ändra, slopa eller byta dem enligt sitt övervägande. Personalförmåner kan dock lätt ändras till villkor för anställningsförhållandet, om de till exempel skrivs in i arbetsavtalet eller om separat avtal om dem ingås mellan arbetsgivaren och till exempel förtroendemannen.

4. Prövotid och dess betydelse i arbetsavtalet

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om prövotid för början av anställningsförhållandet. Prövotid är ett vanligt villkor för anställningsförhållanden, men den gäller inte automatiskt och bör därför inskrivas i arbetsavtalet. I arbetsavtalsmallen på Aptas webbplats finns en separat punkt där längden på prövotiden kan anges. Längden på prövotiden är högst fyra (4) månader. Prövotid kan tillämpas på anställningar som gäller tills vidare och på anställningar för viss tid. När det gäller anställningsförhållanden som är kortare än åtta månader får prövotiden vara högst hälften så lång som anställningsförhållandet.

Syftet med prövotiden är att erbjuda bägge parter i anställningsförhållandet en möjlighet att i början av anställningsförhållandet bedöma om avtalsförhållandet motsvarar villkoren. Under prövotiden kan både arbetstagaren och arbetsgivaren avsluta anställningsförhållandet. Under prövotiden får arbetsgivaren en uppfattning om huruvida den anställda personen är lämplig. På motsvarande sätt kan den anställda under prövotiden bedöma om arbetet motsvarar förväntningarna.

Under prövotiden kan parterna i arbetsavtalet häva arbetsavtalet utan uppsägningstid. Anställningsförhållandet upphör genast efter meddelandet. Anställningsförhållandet kan inte avslutas genom en hänvisning till prövotiden innan arbetet har börjat. Anställningsförhållandet ska hävas under prövotiden. Den anställda ska personligen underrättas om att anställningsförhållandet har hävts. I situationer där den anställda inte kan underrättas personligen kan ett meddelande skickas per brev eller e-post. Det är bra att komma ihåg att den anställda ska få en möjlighet att bli hörd avseende orsakerna till hävningen av anställningsförhållandet innan arbetsavtalet kan hävas.

Arbetsgivaren bör dock komma ihåg att anställningsförhållandet inte kan hävas utan påföljder ens under prövotiden om detta beror på osakliga orsaker. En vanlig saklig orsak till hävning av anställningsförhållandet under prövotiden anknyter till arbetstagaren eller hans eller hennes arbetsprestationer och som ger arbetsgivaren en orsak att anse att arbetsavtalet inte motsvarar de krav som ställts på det. I rättspraxis har man som osakliga grunder bland annat betraktat arbetsgivarens felbedömning av arbetstagarens arbetsprestationer eller hälsotillstånd. Det är också bra att komma ihåg att ekonomiska orsaker och produktionsorsaker inte ger arbetsgivaren rätt att häva anställningsförhållandet under prövotiden. Förbudet mot att häva arbetsavtalet under prövotiden på osakliga grunder gäller också arbetstagaren. I ett avgörande har Högsta domstolen konstaterat att enbart bättre lön i ett annat företag inte var en saklig orsak till att häva anställningsförhållandet under prövotiden.

Arbetsgivaren bör förbereda sig på att lägga fram bevis på hävningsgrundens saklighet, om tvister uppstår.

5. Färsk statistik över inkomster inom apoteksbranschen på Aptas webbplats

På Aptas webbplats finns färsk statistik över månadsinkomster inom apoteksbranschen samt om deras spridning och utveckling.

6. Apoteksbranschen uppnådde inget förhandlingsresultat avseende konkurrenskraftsavtalet

Apoteksbranschens kollektivavtalsförhandlingar enligt konkurrenskraftsavtalet ledde inte till resultat, åtminstone inte för Farmaciförbundet. Farmaciförbundets styrelse förkastade i går Apotekens Arbetsgivarförbunds förhandlingsförslag enligt konkurrenskraftsavtalet.

Förhandlingarna strandade på grund av meningsskiljaktigheter angående förlängningen av arbetstiden. Farmaciförbundet accepterade inte en permanent branschvis förlängning av arbetstiden med 24 timmar enligt principen i konkurrenskraftsavtalet, utan strävade efter en tillfällig lösning. Enligt den skulle arbetstiden endast ha förlängts för ett år, varefter situationen skulle ha normaliserats.
Enligt Aptas förslag skulle arbetstiden ha förlängts permanent i enlighet med konkurrenskraftsavtalet, och genomförandet av förlängningen skulle varje år ha bedömts lokalt, varvid man skulle ha kunnat bedöma lösningarnas ändamålsenlighet arbetsplatsspecifikt. Arbetstidsbanken var en del av denna lösning.

Farmaciförbundet förkastade också Aptas förslag, enligt vilket en lokalt avtalad 6-dagars arbetsvecka inte längre skulle kräva förbundens godkännande. Enligt gällande kollektivavtal kan man på arbetsplatserna avtala om 6-dagars arbetsvecka, men förbunden ska godkänna avtalet. Aptas förslag skulle ha moderniserat kollektivavtalet och minskat byråkratin på förbundsnivån.
Aptas förslag till implementeringen av konkurrenskraftsavtalet var i linje med både Farmaciförbundet och Servicefacket PAM. Förhandlingarna med PAM framskred långt, men förhandlingarna avbröts åtminstone tills vidare efter att Farmaciförbundet meddelat sitt beslut.

De nuvarande kollektivavtalen för branschen gäller till 31.10.2016 respektive 31.1.2017.

7. Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar

På hösten ordnar Apta följande utbildningar, om vilka du hittar ytterligare information här.
    Apotekarens arbetsrättsliga utmaningar utifrån rättsfall och apotekarens pensionsfrågor
    Chefen som problemlösare
    Apotekens löneräkningsdag

Utbildningarna ordnas på finska.