6.3.2014

Medlemsinfo 4/2014

1. Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.4.2014
2. EU-domstolens prejudikat om lön för moderskapsledighet

1.  Lönehöjning till farmaceutisk personal 1.4.2014

Lönen till farmaceutisk personal höjs från den 1 april 2014. Höjningarnas effekt är i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet 0,62 % (20 euro). I detta sammanhang slopas dyrortsklassificeringen av kommunerna från kollektivavtalet. Efter detta har farmaceuterna och provisorerna en minimilönetabell i vardera gruppen. Anvisningarna för hur lönen höjs finns här.

Observera att höjningarna är olika i de apotek som har betalt löner enligt I och II dyrortsklassen.

2. EU-domstolens prejudikat om lön för moderskapsledighet

EU-domstolen har i sitt prejudikat tagit ställning till skyldigheten att betala lön för moderskapsledighet vid på varandra följande föräldraledigheter. I kollektivavtalet för branschen i fråga hade man inte behövt betala lön för moderskapsledighet, ifall man blir moderskapsledig från t.ex. vårdledighet. EU-domstolen ansåg att den berörda bestämmelsen i kollektivavtalet var i strid med direktivet om föräldraledighet.

Prejudikatet är inte i sig bindande för arbetsgivaren, utan det slutliga avgörande blir klart när fallen i arbetsdomstolen har avgjorts.

Arbetsgivarförbundet har gett sådana anvisningar att arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön, om man övergår till att vara moderskapsledig efter att ha varit ledig utan lön. När arbetsdomstolen har gett sin beslut, intar vi vår ståndpunkt om anvisningar i fråga om avtalsbestämmelsen.

Med vänlig hälsning

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti