2.3.2016

Medlemsinfo 3/2016

1. Förhandlingarna om samhällsfördraget pågår fortfarande
2. Ändringar i semesterlagen från 1.4.2016
3. Arbetsgivarförbundet och Farmaciförbundet har kommit överens om att från början av år 2016 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förnya kollektivavtalet
4. Kom ihåg att söka ersättning för företagshälsovården inom 6 månader efter utgången av räkenskapsperioden
5. Arbetstagaren har rätt att avbryta partiell vårdledighet på grund av ny moderskapsledighet
6. Kom ihåg att förbundets rådgivning i anställningsfrågor betjänar på numret 09 172 853 och per e-post
7. Man kan när som helst ansöka om stipendier från Apta-fonden
8 . En provisor kan anställas för en farmaceuts uppgifter med farmaceuts lön – arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivarförbundets tillämpningspraxis är riktigt

1. Förhandlingarna om samhällsfördraget pågår fortfarande

Arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar fortfarande intensivt om ett eventuellt samhällsfördrag. De närmaste veckorna är avgörande för om ett avtal ingås eller om det konkurrenskraftspaket som regeringen har planerat tas i bruk.

2. Ändringar i semesterlagen från 1.4.2016

De förslag som gäller ändringar av semesterlagen behandlas nu av riksdagen. Man bedömer att ändringarna träder i kraft 1.4.2016.

Självrisktiden vid insjuknande under semester införs igen i semesterlagen

I fråga om rätten att flytta semestern införs nu en självrisktid på 6 vardagar. I praktiken kommer bestämmelsen om självrisktiden att gälla arbetstagare som har över 24 vardagar lång semesterrätt. Självriskdagar kan således vara alla de dagar av arbetsoförmåga som överskrider 24 semesterdagar.

Det betyder att 6 självriskdagar tillämpas på minst fem veckors semester, dvs. 30 vardagar långa semestrar. Självriskdagarna kan också bestå av enskilda dagar av arbetsoförmåga. Rätten att flytta semestern skulle inte längre enbart granskas i lagstadgad semester utan den skulle också tillämpas på såväl fem veckors semester som på längre semestrar.

Enligt EU:s arbetstidsdirektiv har var och en på basis av tjänsteåren under intjäningsåret rätt till en årlig semester på fyra veckor, i vilken inte ingår dagar av arbetsoförmåga.

Flyttning av semesterdagar vid insjuknande förutsätter att arbetstagaren utan dröjsmål av arbetsgivaren ber om att få semestern flyttad samt att arbetstagaren på begäran lämnar en tillförlitlig utredning om arbetsoförmågan. Flyttningen förutsätter arbetsoförmåga som berättigar till sjukledighet.

Antalet dagar som flyttas ska motsvara det antal dagar som arbetstagaren skulle ha varit på arbete om han inte hade insjuknat.

Intjäning av semester under föräldraledigheter begränsas till 6 månader

Intjäning av semester begränsas till sex månader under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten. Nu intjänas semester under föräldraledigheterna för hela ledigheten.

Semesterlagen ändras så, att som dagar likställda med dagar i arbete räknas för en barnsbörd eller adoption sammanlagt högst 156 dagar moderskaps- eller föräldraledighet och på motsvarande sätt 156 dagar faderskaps- och föräldraledighet.

3. Arbetsgivarförbundet och Farmaciförbundet har kommit överens om att från början av år 2016 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förnya kollektivavtalet

Syftet med arbetsgruppen är att diskutera behov av förtydligande och ändringar i anslutning kollektivavtalet parterna emellan. Arbetsgruppen inledde sitt arbete 15.2.2016.

4. Kom ihåg att söka ersättning för företagshälsovården inom 6 månader efter utgången av räkenskapsperioden

Tidsfristen för ansökan om ersättning för företagshälsovården är sex månader efter det att räkenskapsperioden har löpt ut. Om räkenskapsperioden slutar 31.12.2015, ska ansökan om ersättning skickas till FPA före utgången av juni.

Läs mera om hur man ansöker: http://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-arbetsgivare/-/asset_publisher/M4OIQpG6nopA/content/dags-soka-ersattning-for-foretagshalsovard?_101_INSTANCE_Ph65pg9GMA4Y_redirect=%2Fweb%2Fsv%2Farbetsgivare

Kontaktuppgifter i den nya FPA-organisationen

  • Arbetsgivarlinjen betjänar vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239
  • Frågor om företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till de regionala handläggningsställena. Se de uppdaterade kontaktuppgifterna på FPA:s webbplats.

Övriga kontaktuppgifter i FPA från 1.1.2016, http://www.kela.fi/web/sv/kontaktaoss 

5. Arbetstagaren har rätt att avbryta partiell vårdledighet på grund av ny moderskapsledighet

Arbetsdomstolen har i sitt avgörande konstaterat att det är möjligt att avbryta partiell vårdledighet på samma grunder som vårdledighet på heltid. När grunden för deltidsarbete upphör, återgår arbetstagarens arbetsvillkor i enlighet med de villkor som gällde före vårdledigheten. Detta leder till att lönen för den nya moderskapsledigheten ska motsvara den lön som arbetstagaren fick innan arbetstagaren blev på partiell vårdledighet (arbetsdomstolen TT: 2014-115, TT:2014-116, TT:2014-177). Besluten grundar sig på direktivet om föräldraledighet.

6. Kom ihåg att förbundets rådgivning i anställningsfrågor betjänar på numret 09 172 852 och per e-post

Du kommer väl ihåg att vårt servicenummer betjänar på finska från måndag till fredag. Ifall du inte når oss per telefon, kan du lämna ringbud eller skicka e-post. Ifall du vill ställa din fråga på svenska, ber vi dig vänligen skicka frågan per e-post. Vi försöker besvara frågorna så snabbt som möjligt inom ramen för de resurser vi har.

På vår hemsida www.apta.fi hittar du svar på ofta ställda frågor samt i de anställningshandböcker vi har publicerat. Du kan också använda dig av våra blanketter i anslutning till anställningen.

Våra direkta kontaktuppgifter är:

Kirsi Mäkinen, 09 1728 5118, kirsi.makinen (at)apta.fi

Lasse Johansson 09 1728 5101, lasse.johansson(at)apta.fi

7. Man kan när som helst ansöka om stipendier från Apta-fonden

Det är möjligt att när som helst ansöka om stipendier från Apta-fonden som arbetsgivarförbundet förvaltar. Apotekens Arbetsgivarförbunds styrelse beslutar om fördelningen och storleken av stipendierna. Stipendierna är avsedda för fortsatta och kompletterande studier i apoteksbranschen.

Stipendier kan beviljas till

  • provisorer, vars studier siktar på farmacie licentiat eller doktor examen
  • provisorer som bedriver specialiseringsstudier i apoteksfarmaci (PD)

Förutsättningen för att ett stipendium beviljas är att det forskningsämne som ingår i studierna hänför sig till apoteksbranschen antingen som arbetsgivare eller företagare. Forskningsobjekt kan vara t.ex. apotekets ekonomi, ledning, personaladministration, belöning eller välmående i arbetet.

Stipendium kan beviljas också till studier i andra ämnen än för fortsättnings- och kompletteringsstudier i farmacibranschen i sådana fall när forskningen till sitt ämne fyller ovan nämnda villkor.

Blanketten för ansökan om stipendium finns här.

8 . En provisor kan anställas för en farmaceuts uppgifter med farmaceuts lön – arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivarförbundets tillämpningspraxis är riktigt

En person med provisors examen kan anställas för en farmaceuts uppgifter med farmaceuts lön. Att man har avlagt en examen bestämmer inte vilken lönetabell som ska tillämpas, utan lönen bestäms på basis av den i kollektivavtalet avtalade uppgiften.

Ifall en provisor avlönas för farmaceuts uppgift, ska man på arbetsavtalsblanketten tydligt anteckna att yrkesbeteckningen är provisor, men att arbetsuppgiften är en farmaceuts farmaceutiska uppgifter.

Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet tvistade i arbetsdomstolen om lönebestämmelserna i kollektivavtalet för farmaceutisk personal. Huvudförhandlingen hölls 26.1.2016.

Föremålet för tvisten var tolkningen av lönebestämmelsen i kollektivavtalets § 10, dvs. om lönebestämmelsen ska tillämpas som en helhet eller kan endast det faktum att man har avlagt examen bestämma vilken lönetabell som ska tillämpas.

Frågan gällde om man till en person som har avlagt provisors examen kan betala farmaceuts lön för farmaceuts uppgifter när personen i fråga i enlighet med sitt arbetsavtal utför farmaceuts arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen avgjorde frågan till arbetsgivarförbundets fördel och den talan som Farmaciförbundet hade väckt förkastades. Arbetsdomstolen bekräftade med andra ord att den vedertagna praxis som arbetsgivarförbundet har tillämpat är korrekt och att § 10 tillämpas som en helhet.

Före domstolens huvudförhandling, i slutet av år 2015, utförde arbetsgivarförbundet en enkät bland sina medlemmar om avlöning av provisor till farmaceut.

Enligt resultatet av enkäten skiljer sig en provisors uppgifter från en farmaceuts uppgifter i fråga om svårigheten. Av apotekarna kände 60 % till fall, där en person som har avlagt provisorsexamen arbetar som farmaceut. På basis av den öppna responsen är det klart att provisorer på eget initiativ söker farmaceutuppgifter. 80 % av dem som besvarade enkäten var av den åsikten att man i sådana situationer ska betala farmaceutlön.

Vi tackar alla som besvarade enkäten!