2.3.2012

Medlemsinfo 3/2012

1. Behandlingen av lång sjukfrånvaro ändras – arbetsförmågan ska bedömas efter 90 dagar för vilka betalts sjukdagpenning
2. Sommarpraktikprogram för skolelever år 2012
3. Anställning av praktikanter, studerande sommaranställda
4. Givande av semester
5. Kurs om semesterfrågor 16.3 i Uleåborg och 22.3 i Helsingfors

1. Behandlingen av lång sjukfrånvaro ändras – arbetsförmågan ska bedömas efter 90 dagar för vilka betalts sjukdagpenning

I framtiden försöker man minimera risken för långvarig arbetsoförmåga och därtill hänförande bestående arbetsoförmåga så att företagshälsovårdens läkare ska bedöma den arbetsförmåga arbetstagaren har kvar senast då sjukdagpenning har betalts för 90 vardagar under en uppföljningsperiod på två år. På basis av denna bedömning av arbetsförmågan ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården reda ut vilka möjligheter arbetstagaren har att fortsatta arbeta.

Om det inte lägre är möjligt att återvända till arbetet med avseende av arbetsförmågan, ska arbetsgivaren skicka företagshälsovårdsläkarens utlåtande om helhetsbilden till Folkpensionsanstalten (FPA). Då fortsätter utbetalningen av sjukdagpenningen som tidigare.

FPA har då till uppgift att försäkra sig om att den arbetsförmåga arbetstagaren ännu besitter och möjligheterna att fortsätta arbeta har utretts inom den utsatta tiden. För att FPA i tid ska få uppgift om en långvarig sjukfrånvaro, ska sjukdagpenning sökas inom två månader i stället för nuvarande fyra månader från det att arbetsoförmågan har börjat.

Arbetsgivaren ska meddela företagshälsovården om arbetstagarens sjukfrånvaro senast i det skede då frånvaron har pågått i en månad för att bedömningen ska kunna inledas tillräckligt snabbt. Till företagshälsovårdens lagstadgade uppgifter hör att utarbeta utlåtande.

Målet med reformen är att tillräckligt tidigt förbättra möjligheterna att upptäcka och ingripa i långvarig arbetsoförmåga. Förfarandet stöder återställandet av arbetsförmågan och underlättar arbetstagarens återgång till arbetet efter sjukfrånvaron.

Lagändringen är en av många åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna. Detta nya förfarande grundar sig på linjedragningarna som den av statssekreterare Eeva Kuuskoski ledda Arbetshälsoarbetsgruppen och den av direktör Jukka Ahtela ledda Arbetslivsarbetsgruppen har gjort och vilka ingår i regeringsprogrammet.

Reformen hänför sig till ändringarna i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård och träder i kraft 1.6.2012. Innan reformen träder i kraft arrangeras utbildning i frågan samt informationstillfällen för alla parter.

Tilläggsuppgifter:

Överläkare Jan Schugk, tfn 09 4202 2349, e-post: jan.schugk@ek.fi

2. Sommarpraktikprogram för skolelever år 2012

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket har avtalat om sommarpraktikprogrammet för skolelever för nästa sommar. Lönen som betalas för två veckor eller 10 arbetsdagar är i sommar 330 euro och innehåller semesterersättningen. Praktikperioden kan förläggas under tiden 1.6 – 31.8.

Praktikantens dagliga arbetstid är högst 6 timmar. Arbetsskiften ska vara sammanhängande och de inplaceras från måndag till fredag mellan klockan 8 och 18.

Avtalet om sommarpraktikprogrammet finns här.

3. Anställning av praktikanter, studerande sommaranställda

Innan man på apoteket anställer ny arbetskraft, ska man beakta de bestämmelser i arbetsavtalslagen som gäller permitterade, av ekonomiska och produktionsorsaker uppsagda samt deltidsanställda arbetstagare.

Promemoria om detta finns här.

4. Givande av semester

Bestämmelserna om semester har inte ändrats. I apotekens semesterhandbok (på finska) utreder man närmare semesterfrågor. Handboken finns på förbundets webbplats.

5. Kurs om semesterfrågor 16.3 i Uleåborg och 22.3 i Helsingfors

Fre 16.3.2012 Uleåborg, Sokos Hotel Eden, kl. 9.30-16.30.

To 22.3.2012 Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka) kl. 9.30-16.30.

Program, prisuppgifter och anmälningsanvisningar finns här.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti