30.10.2015

Medlemsinfo 12/2015

1. Beslut fattade på arbetsgivarförbundets förbundsmöte 24.9.2015
2. Apotekens Arbetsgivarförbund och servicefacket PAM nådde förhandlingsresultat om sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år.
3. Apotekarna kan söka till Aslak-rehabiliteringskursen som börjar 14.12.2015

1. Beslut fattade på arbetsgivarförbundets förbundsmöte 24.9.2015

Apotekens Arbetsgivarförbunds förbundsmöte hölls den 24 september 2015. Närvarande var 216 apoteksrepresentanter, personligen eller via befullmäktigade ombud.

Apotekare Risto Kanerva från Åbo 6:e, Apoteket Humlegården valdes till styrelseordförande för åren 2016 och 2017.

Till övriga styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter valdes för åren 2016 och 2017 apotekarna

Tiina Heikkilä, suppleant Timo Heinonen

Stiina Piirainen, suppleant Helena Suomela

Timo Hännikäinen, suppleant Eero Suihko

Dessutom valde förbundsmötet enhälligt apotekare Jukka Niemi till representant för universitetsapoteket i styrelsen för år 2016 och till hans personliga suppleant personaldirektör Sari Saantola.  

Då Risto Kanerva blev vald till ny styrelseordförande blev uppgiften som vice ordförande för år 2016 ledig. Till vice ordförande för år 2016 valdes Merja Kahela.

Till vice ordförande Merja Kahelas personliga suppleant valdes för år 2016 apotekare Anne Jyrkinen.  Förbundsmötet beslöt enhälligt att ingen suppleant väljs för ordförande Risto Kanerva. 

En förteckning över arbetsgivarförbundets styrelse 2016 bifogas.

Apotekare Risto Kanerva och som hans personliga suppleant apotekare Merja Kahela valdes att representera apoteksbranschen i Finlands Näringslivs fullmäktige år 2016. År 2016 representeras apoteksbranschen av ordförande Risto Kanerva i styrelsen för Förbundet för Finsk Handel.

Till revisorer för Apotekens Arbetsgivarförbund år 2016 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy med revisor Mikko Rytilahti som huvudansvarig.

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsplan och budget för år 2016. Förbundet uppbär EK:s medlemsavgift som fastslås på EK:s fullmäktigemöte. Förbundsmötet fastställde Apotekens Arbetsgivarförbunds arbetsmarknadsavgift till 0,125 % av lönesumman, dock minst 225 euro. Den täcker arbetsgivarförbundets personalkostnader och alla kostnader av verksamheten, styrelses mötes- och resekostnader samt kostnader som uppstår av utveckling av förbundets medlemstjänster.

Förbundsmötet godkände därtill enhälligt en stadgeändring. De nya stadgarna träder i kraft genast när Patent- och registerstyrelsen har godkänt dem. Man kan här bekanta sig med de nya stadgarna.

2. Apotekens Arbetsgivarförbund och servicefacket PAM nådde förhandlingsresultat om sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år

Arbetsgivarförbundet och PAM har nått ett förhandlingsresultat i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet i fråga om löneuppgörelsen för avtalets andra period och tredje år. Löneuppgörelsen torde ännu lämnas till förbundens styrelser för godkännande.

Man har inte nått någon löneuppgörelse med Finlands farmaciförbund.

3. Apotekarna kan söka till Aslak-rehabiliteringskursen som börjar 14.12.2015

En Aslak-rehabiliteringskurs avsedd för apotekare börjar 14.12.2015. Kursen genomförs i tre perioder. Kursen varar sammanlagt 12 dygn.

Ytterligare uppgifter finns här.