31.10.2014

Medlemsinfo 12/2014

1. Förhandsinformation: Seminarium för personalledningen i apotek 19-21.5.2015
2. Förbundsmötet
3. Farmaciförbundets kurser för förtroendemän 2015

1. Förhandsinformation: Seminarium för personalledningen i apotek 19-21.5.2015

Arbetstagarförbundet arrangerar på våren ett seminarium för apotekare och provisorer gällande personalledning 19-21.5.2015. Seminariet är ett enstående tillfälle för dig att uppdatera viktiga saker gällande personalledning.

Välkommen att lyssna på utvecklingstrender för den närmaste framtiden och att diskutera aktuella frågor under ledning av experter samt att njuta av kollegers sällskap under fria former.

Seminariet arrangeras som en kryssning från Helsingfors till Stockholm på förnyade Silja Serenade.

Kom ihåg att redan nu anteckna seminariet i din kalender! Vi informerar närmare om programmet i ett senare skede.

2. Förbundsmötet

Apotekens Arbetsgivarförbunds ordinarie förbundsmöte hölls den 22.10. Närvarande var 165 apoteksrepresentanter, personligen eller via befullmäktigade ombud.

Förbundsmötet valde enhälligt apotekare Risto Kanerva från Åbo 6 Humlegårdens apotek till styrelsens vice ordförande för åren 2015 och 2016. 

Till styrelsen valdes som ordinarie medlemmar och som deras personliga suppleanter för åren 2015 och 2016: 

Pasi Palmroos, suppleant Heikki Peura

Juho Pietilä, suppleant Sinikka Kesseli-Pulkkinen

Tapani Niskanen, suppleant Sari Kallioinen  

Förbundsmötet valde också enhälligt personaldirektör Sari Saantola till personlig suppleant för Universitetsapotekets apotekare Jukka Niemi för år 2015.                     

Till personlig suppleant för vice ordförande Risto Kanerva valdes för åren 2015 och 2016 apotekare Anne Jyrkinen och till personlig suppleant för apotekare Timo Heinonen för år 2015 apotekare Taina Sirkiä-Vuorio. 

En förteckning över arbetsgivarförbundets styrelse 2015 bifogas. 

Apotekare Pekka Karttunen och som hans personliga suppleant apotekare Risto Kanerva valdes att representera apoteksbranschen i Finlands Näringslivs fullmäktige år 2015. År 2015 representeras apoteksbranschen av ordförande Pekka Karttunen i styrelsen för Förbundet för Finsk Handel. 

Till revisorer för Apotekens Arbetsgivarförbund år 2015 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy med Mikko Rytilahti som huvudansvarig. 

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsplan och budget för år 2015. Förbundet uppbär EK:s medlemsavgift som fastslås på EK:s fullmäktigemöte i november. Förbundet fastställde arbetsgivarförbundets arbetsmarknadsavgift till 0,125 % av lönesumman, dock minst 225 euro. Med denna avgift täcks t förbundets personalkostnader, alla kostander för den ordinarie verksamheten, styrelses mötes- och resekostnader, kostnader för bokföring och revision samt kostnader som uppstår av utveckling av förbundets medlemstjänster. 

Medlemsavgiften är lika stor som år 2013, eftersom den består av den medlemsavgift som då uppbars för Förbundets för Finsk Handel medlemstjänst (0,085 %, minst 160 euro) och arbetsgivarförbundets medlemsavgift (0,040 %, minst 65 euro). 

3. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2015

Arbetsgivarförbundets och Farmaciförbundets utbildningsarbetsgrupp har godkänt följande förtroendemannakurser för år 2015:

Regionala förtroendemannadagar:                     

                      ti 22.1            Kouvola

                      on 28.1          Kuopio

                      to 29.1           Jyväskylä

                      on 4.2            Tammerfors

                      to 5.2             Seinäjoki

                      fre 6.2           Uleåborg

                      ti 10.2            Åbo

                      to 12.2           Helsingfors                  

Grundkurs för förtroendemän (3 dagar),25-27.3.2015,
orten öppen

Grundkurs för förtroendemän (3 dagar), 7-9.10.2015,
orten öppen

Deltagande

Arbetsgivaren och förtroendemannen avtalar om kurserna per kalenderår. Förtroendemannen ska så tidigt som möjligt diskutera med arbetsgivaren om sin avsikt att delta i kurs, dock minst 4 veckor innan kursen börjar och så att deltagandet kan beaktas när de övriga arbetsskiften planeras. 

Förtroendemannens deltagande i kurs förutsätter att det inte medför påtagliga olägenheter för apoteket. Under nämnda förutsättningar kan förtroendemannen under kalenderåret delta i en förtroendemannadag, samt i en grundkurs. 

Arbetsgivaren ska i så god tid som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar, meddela förtroendemannen om orsaken till att apoteket skulle lida påtagliga olägenheter av kursdeltagandet. 

Arbetsgivaren kan annullera deltagande i kurs eller kursperiod av vägande skäl i samband med arbetsarrangemangen. En sådan situation kan uppkomma t.ex. när en annan arbetstagare insjuknar strax före kursen. 

Ersättningar

När förtroendemannen deltar i av utbildningsarbetsgruppen godkänd kurs som han kommit överens om med arbetsgivaren ersätts s.k. inkomstbortfall för ordinarie arbetstid. Detta innebär att normal månadslön jämte uppgiftsbundna tillägg eller individuella tillägg inte minskas. Arbetstidstillägg eller söndagsersättning betalas inte. Rese-, inkvarterings-, måltidskostnader eller dagpeng betalas inte heller.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti