5.1.2017

Medlemsinfo 11/2016

1. Ändringar i arbetsavtalslagen 1.1.2017
2. Ändringar i anställdas omställningsskydd från och med 1.1.2017
3. Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie sjunker
4. Ersättningar för resekostnader och beskattningsvärdet på naturaförmåner
5. Engångsersättning för familjeledighetskostnader till arbetsgivaren från och med 1.4.2017
6. Anmäl dig till vårens utbildningar

1. Ändringar i arbetsavtalslagen 1.1.2017

Arbetsavtalslagen ändras 2017. Framöver kan prövotiden för anställda vara högst sex månader. Inom apoteksbranschen förlängs prövotiden dock inte från nuvarande fyra månader på grund av kollektivavtalet. Återtagningstiden i anslutning till uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker förkortas däremot till fyra månader även i apoteksbranschen. Dessutom kan arbetsavtal för viss tid framöver ingås med långtidsarbetslösa utan motiverad orsak.

I regeringens proposition (RP 105/2016) föreslås ändringar av arbetsavtalslagen. Syftet med ändringarna är att underlätta rekrytering och skapa en flexiblare arbetsmarknad. Ändringarna gäller arbetsavtal för viss tid med långtidsarbetslösa, förlängning av prövotiden och förkortning av återtagningstiden. Propositionen har behandlats i och godkänts av riksdagen. Lagändringarna träder i kraft 1.1.2017.

Prövotiden förlängs enligt lagen, men detta gäller inte apoteksbranschen

Den maximala längden på prövotiden stiger till 6 månader enligt arbetsavtalslagen. Detta gäller dock inte för apoteksbranschen på grund av kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalet är prövotiden 4 månader. Lagen ändrar inte kollektivavtalet på denna punkt.

Arbetsgivaren, även i apoteksbranschen, har dock rätt att förlänga prövotiden i situationer, där arbetstagaren under prövotiden är ledig på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet under minst 30 kalenderdagar. På arbetsgivarens meddelande förlängs prövotiden med en månad för varje frånvaro på 30 kalenderdagar. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om förlängningen av prövotiden innan de ursprungliga prövotiden löper ut.

Exempel:

Anställningsförhållandet börjar 1.2.2017. Prövotiden skulle sluta 31.5.2017. Den anställda är sjukledig 1–31.3.2017. Arbetsgivaren ska senast 31.5.2017 meddela arbetstagaren att prövotiden förlängs med en månad till 30.6.2017.

I anställningsförhållanden för viss tid kan prövotiden vara högst hälften av arbetsavtalets giltighetstid. Prövotiden för ett anställningsförhållande för viss tid kan dock inte vara längre än 4 månader.

Återtagningsskyldigheten förkortas till 4 månader

Återtagningstiden relaterad till uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker förkortas till fyra månader från nuvarande nio månader. Om anställningsförhållandet har pågått i 12 år utan avbrott är återtagningstiden 6 månader efter lagändringen. I övrigt är återtagningsskyldigheten oförändrad. Återtagningstiden börjar när uppsägningstiden löpt ut.

Arbetsavtal för viss tid med långtidsarbetslösa

Från och med 1.1.2017 kan en arbetsgivare ingå arbetsavtal för viss tid med en långtidsarbetslös utan motiverad orsak, även om arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent. Ovan nämnda lagändring undanröjer dock inte arbetsgivarens skyldighet att i första hand erbjuda arbete åt deltidsanställda, permitterade, uppsagda eller arbetstagare som omfattas av återtagningsskyldigheten.

Ett arbetsavtal för viss tid med en långtidsarbetslös kan ingås för högst ett år. Inom året kan högst tre arbetsavtal för viss tid ingås, men deras totala längd får inte överstiga ett år. 

En långtidsarbetslös är en person som enligt arbets- och näringsbyrån varit arbetslös arbetssökande under de föregående 12 månaderna utan avbrott. Arbetsgivaren kan lita på arbets- och näringsbyråns meddelande och behöver inte utföra andra utredningar.

EK:s anvisningar finns här: https://ek.fi/wp-content/uploads/TSL-MUUTOKSET-2017-osa-I-soveltamisohje.pdf

2. Ändringar i anställdas omställningsskydd från och med 1.1.2017

Från och med början av 2017 införs fler skyldigheter för företag som sysselsätter minst 30 personer, om företaget säger upp anställda på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Framöver ska arbetsgivaren erbjuda anställda coachning som främjar sysselsättning. Dessutom har en uppsagd anställd rätt att anlita företagshälsovården under ett halvt år efter att arbetsskyldigheten upphört.

I regeringens proposition (RP 211/2016) föreslås ytterligare skyldigheter för företag som regelbundet sysselsätter minst 30 personer i en situation där företaget måste säga upp anställda på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Det nya höjda omställningsskyddet omfattar endast anställda vars anställningsförhållande med den uppsägande arbetsgivaren pågått i minst 5 år utan avbrott. Riksdagen har godkänt regeringens proposition. Ändringarna träder i kraft 1.1.2017.

Utbildningsskyldighet
Arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda anställda som sagts upp på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker utbildning som främjar sysselsättning.

Innehållet i utbildningen fastställs inte mer exakt i lagen, och utbildningen kan ordnas av arbetsgivaren. Den kan ordnas som personlig utbildning eller grupputbildning.

Värdet på utbildningen ska motsvara minst en månads lön för den anställda eller den genomsnittliga månadslönen på verksamhetsstället. Utbildningen/coachningen ska ordnas inom 2 månader från utgången av uppsägningstiden.

Parterna på arbetsplatsen kan avtala om annat angående utbildningsskyldigheten i samarbetsförhandlingarna. Sanktionen för försummelse av utbildningsskyldigheten är högst värdet på utbildningen/coachningen.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren blir dessutom skyldig att ordna företagshälsovård för anställda som sagts upp på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker under 6 månader efter att arbetsskyldigheten upphört.

Företagshälsovården ska vara likadan som under anställningsförhållandet. Arbetsgivaren har samma rätt till ersättning av kostnaderna för företagshälsovården från FPA som under anställningsförhållandet.

Rätten att anlita företagshälsovårdens tjänster upphör om den anställda anställs av en annan arbetsgivare.

EK:s anvisningar finns här: https://ek.fi/wp-content/uploads/TSL-MUUTOKSET-2017-osa-II-soveltamisohje.pdf

3. Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie sjunker

År 2017 förändras alla sjukförsäkringspremier i anslutning till arbetsmarknadsparternas konkurrenskraftsavtal.  Arbetsgivarnas premier sjunker till närmare hälften av nivån 2016.

Arbetsgivarens socialskyddsavgift heter från och med 1.1.2017 arbetsgivarens sjukförsäkringspremie. Ytterligare information finns här

4. Ersättningar för resekostnader och beskattningsvärdet på naturaförmåner

Skatteförvaltningen har fastställt beräkningsgrunderna för naturaförmåner och ersättningar för skattefria resekostnader för 2017.

  • deldagtraktamente 19 euro (arbetsresa över 6 timmar)
  • heldagtraktamente 41 euro (arbetsresa över 10 timmar)
  • kilometerersättning för användning av egen bil är 41 cent/km
  • näringsförmån 6,40 € per måltid (om de omedelbara kostnaderna och momsen som arbetsgivaren orsakats för anskaffningen av förmånen är minst 6,40 € och högst 10,30 €)

Ytterligare information om kilometerersättningar och dagtraktamenten finns här

Ytterligare information om naturaförmåner finns här

5. Engångsersättning för familjeledighetskostnader till arbetsgivaren från och med 1.4.2017

För att jämna ut kostnader på grund av föräldraskap kan arbetsgivare framöver ansöka om en engångsersättning på 2 500 euro när en anställd tar ut moderskaps- eller adoptionsledighet. Reformen träder i kraft i början av april. Ersättning söks hos FPA.

Riksdagen godkände regeringens proposition (RP 163/2016) om att betala en engångsersättning till kvinnliga anställdas arbetsgivare när en anställd blir moderskaps- eller adoptionsledig. Ändringarna av sjukförsäkringslagen träder i kraft 1.1.2017. Ändringen gäller de moders- eller adoptionsledigheter som börjar 1.4.2017 eller därefter.

Förutsättningarna för utbetalning av engångsersättningen är följande:

  • den anställdas anställningsförhållande ska ha pågått minst 3 månader när moderskaps- eller adoptionsledigheten börjar
  • arbetsavtalet är minst ett år långt
  • den anställdas arbetstid är minst 80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen
  •  den anställda har fått moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivförälder
  •  arbetsgivaren har betalat lön enligt kollektivavtalet eller arbetsavtalet för minst en månad under den anställdas moderskaps- eller adoptionsledighet (lön eller kompletterande lön)

Engångsersättning ska ansökas hos FPA inom 6 månader från att föräldradagpenningperioden löpt ut. Inom samma tid ska arbetsgivaren också ansöka om semesterkostnadsersättning relaterad till familjeledigheter.

6. Anmäl dig till vårens utbildningar

Aptas utbildningskalender för våren har publicerats Du hittar vårens utbildningar här. Aptas medlemmar kan även delta i många utbildningar ordnade av Kaupan liitto till medlemspris. Utbildningarna ordnas på finska.

Aptas medlemmar kan delta i följande utbildningar ordnade av Kaupan liitto till medlemspris:

Avgångsavtal i stället för uppsägning?

Onsdag 15.2.2017 kl. 9.00–12.00, Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20), Helsingfors

Läs mer

Chefen som problemlösare

Torsdag 6.4.2017 kl. 12.00–16.00, Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20), Helsingfors

Du kan delta i utbildningen Chefen som problemlösare även på webben!

Läs mer

Diskriminering? Arbetsplatsmobbning?

Torsdag 11.5.2017 kl. 12.00–16.00, Tapahtumatalo Bank (Unionsgatan 20), Helsingfors

Vad är arbetsplatsmobbning? Vad bör arbetsgivaren göra när en anställd som fått en varning påstår sig ha blivit mobbad? På utbildningen får du information om vad arbetsgivaren bör göra i dessa situationer och vilka risker som följer med dem.

Läs mer