16.9.2014

Medlemsinfo 11/2014

1. Lönen för moderskapsledighet då man blir på ny moderskapsledighet direkt från vårdledighet
2. Komplettering till anvisningarna om lönehöjningen 1.10.2014 till arbetstagare på apotek
3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2015

1. Lön för moderskapsledighet då man blir på ny moderskapsledighet direkt efter vårdledighet

Arbetsdomstolen har gett beslut i tre fall, som gällde rätten till lön för moderskapsledighet, då arbetstagaren blir på ny moderskapsledighet direkt efter vårdledigheten. Arbetsdomstolen ansåg i enlighet med det förhandsavgörande som EU-domstolen gett på våren, att kollektivavtalsbestämmelsen är ogiltig till den del man där förutsätter att arbetstagaren återvänder till arbetet från den föregående föräldraledigheten. Arbetstagaren hade således rätt att få moderskapsledighetslön för den nya moderskapsledigheten.

Även om besluten inte gäller apoteksbranschen, ändrar de i praktiken också apoteksbranschens kollektivavtal i fråga om detta. Med andra ord betalas lön för moderskapsledighet i fortsättningen till en arbetstagare som direkt efter vårdledigheten blir på ny moderskapsledighet, ifall övriga betalningsförutsättningar uppfylls.

Till övriga delar gäller kollektivavtalets § 17 (Barns födelse) fortsättningsvis. Anställningen ska alltså ha varat 9 månader innan ledigheten inleds. Arbetstagaren ska också återvända till arbetet efter det att familjeledigheten har löpt ut. I annat fall kan den utbetalade summan återkrävas. Arbetstagaren ska också två månader innan meddela om att familjeledigheten börjar och lämna tillräckliga utredningar om moderskapspenningens belopp.

Observeras bör att skyldighet att betala lön inte heller föreligger när moderskapsledigheten börjar under någon annan ledighet utan lön, såsom studie- eller alterneringsledighet.

2. Komplettering till anvisningarna om lönehöjningen 1.10.2014 till arbetstagare på apotek

I bilagan till föregående medlemsinfo 10/14 gällande anvisningar om lönehöjningen hade anvisningarna om höjning av lönerna till skolelever, bud, läkemedelsarbetstagarelever och praktikanter i lönegrupp II i misstag fallit bort. De individuella lönerna till dessa arbetstagare höjs på samma sätt som minimilönen i dessa grupper höjs, dvs. lönen till skolelever höjs med 14 euro, till bud och läkemedelsarbetstagarelever med 16 euro och till praktikant i lönegrupp II med 17 euro.

3. PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2015

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om de fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd år 2015. Följande kurser i PAM:s kursutbud är särskilt avsedda för apoteksbranschen:

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)
 21–23.4 och 20–21.5.2015  Uleåborg

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)                       
6-8.10 och 4-5.11.2015  Åbo

Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)                             
21–23.4 och 20–21.5.2015  Uleåborg

Kompletteringskurs för förtroendemän                        
7-8.10 och 28–29.10.2015 

i apoteksbranschen (4 dagar)  
platsen öppen

Förutsättningen för att förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen ska kunna delta i kurserna är att arbetssituationen på apoteket tillåter detta. Den person som deltar i en kurs ska på förhand komma överens med arbetsgivaren om deltagandet. Då minskas inte månadslönen. Andra ersättningar betalas inte.

Med vänlig hälsning

Apotekens Arbetsgivarförening

Jukka Koskipirtti