1.12.2016

Medlemsinfo 10/2016

1. Aptas utbildningskalender för nästa år har publicerats
2. Anvisningar för arbetsavtalens löneregistreringar
3. Anvisningar för arbetsplatsspecifika förhandlingar om förlängning av den årliga arbetstiden
4. Ändringar i datum för Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2017

1. Aptas utbildningskalender för nästa år har publicerats

Aptas utbildningskalender för nästa år har publicerats. Vi ordnar utbildning i bland annat anställningsförhållanden, löneförordnanden, löneräkning och semester.

Du hittar hela utbildningskalendern här (på finska). Boka plats i tid!

2. Anvisningar för arbetsavtalens löneregistreringar

Minimiarbetsvillkoren och -lönerna som tillämpas i branschen finns i apoteksbranschens kollektivavtal och lönetabeller. Om man vid rekrytering av en ny medarbetare avtalar om villkor som är bättre än enligt kollektivavtalet gäller det att beakta några tips för att undvika eventuella tvister senare. Nedan finns anvisningar för arbetsavtalens löneregistreringar.

De minimiarbetsvillkor som tillämpas i branschen fastställs i kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen och kollektivavtalet för apoteksanställda. De minimilöner som tillämpas på anställningsförhållanden i branschen fastställs i lönetabellerna i kollektivavtalet. Lönetabellerna i kollektivavtalet har grupperats enligt olika lönegrupper och stegvist enligt antalet tjänsteår.

Skriftligt arbetsavtal ingås när medarbetare rekryteras. Kontrollera att den avtalade lönen åtminstone motsvarar minimilönen enligt kollektivavtalet. Om ni avtalar om en högre lön än vad kollektivavtalet föreskriver är det bra att ange lönen som ”klumpsumma” utan att specificera några delar. Vi uppmanar er också att undvika att avtala om kommande löneförhöjningar på förhand när ni avtalar om lönen, i motsats till Farmaciförbundets rekommendation (Farmasialehti 4/2016). Undvik också att ange lönen i procent eller euro, såsom ”tabell + 10 %” eller ”tabell + x €”.

När man avtalar om högre löner än vad som föreskrivs i kollektivavtalet gäller det att alltid ange lönegrupp och erfarenhet så att de motsvarar verkligheten, och inte så att man först avtalar om lönen och sedan väljer motsvarande lönegrupp och erfarenhet.

Ingetdera kollektivavtalet för apoteksbranschen innehåller bestämmelser om så kallade separata tjänsteårsförhöjningar. Den avtalade ändringen i tjänsteårstrappan i branschen motsvarar ändringen i minimilönen. Byte av tjänsteårstrappa ger inte automatiskt lönepåslag till sådana anställda, vars lön redan överstiger minimilönetabellen enligt antalet tjänsteår i branschen.

Exempel: En farmaceut anställs i ett nytt anställningsförhållande 12.12.2016. Hon har 1,5 tjänsteår bakom sig. Ni avtalar om en lön på 2 600 €/mån. i början av anställningsförhållandet. Hon är alltså en farmaceut som hör till lönegrupp II, och hennes arbetserfarenhet motsvarar 1–2 tjänsteår. Dessa uppgifter antecknas i arbetsavtalet. Efter ett halvt år, dvs. när hennes arbetserfarenhet är två år, flyttas hon till följande årstrappsteg. Från och med början av juli ska hennes lön motsvara minst lönen för det tredje trappsteget i tjänsteårstrappan, dvs. 2 454 €/mån. Hennes lön överstiger emellertid redan den lön som motsvarar erfarenheten. Hon får alltså inte automatiskt löneförhöjning när tjänsteårstrappan byts.

På arbetsavtalsblanketten kan man dessutom skriva ner andra avtalade ärenden. Gällande personalförmåner (rabatter, motionssedlar, kaffepauser etc.) ska dock inte nedtecknas i avtalet. Detsamma gäller klausuler om arbetstider, lediga dagar eller semester, eftersom sådana klausuler begränsar arbetsgivarens direktionsrätt.

3. Anvisningar för arbetsplatsspecifika förhandlingar om förlängning av den årliga arbetstiden

Inom apoteksbranschen har man tillsammans med fackförbunden avtalat om att förlängningen av arbetstiden som träder i kraft nästa år i första hand genomförs med hjälp av lokala avtal på alla apotek. Om förhandlingarna inte leder till resultat lägger arbetsgivaren till 24 timmar i den periodiska arbetstiden för året. Förlängningen av deltidsanställdas arbetstid står i proportion till arbetstiden.

I enlighet med centralorganisationernas konkurrenskraftsavtal förlängs den regelbundna arbetstiden för apoteksanställda från och med början av nästa år. Förlängningen av den årliga arbetstiden sker primärt genom lokala avtal.

Vi har hört att vissa förtroendemän under lokala förhandlingar i enlighet med fackförbundets anvisningar har föreslagit att arbetstiden inte borde förlängas överhuvudtaget. Förbunden har avtalat om förlängning av arbetstiden i syfte att den även genomförs.  Om anställda vid arbetsplatsspecifika förhandlingar föreslår att arbetstiden inte ska förlängas handlar det i första hand om fackförbundens intressebevakning som syftar till att undvika förlängningen av arbetstiden. Sådant agerande har kunnat orsaka onödiga konflikter, vilket alltid är onödigt och stjäl tid från det verkliga syftet med förhandlingarna, dvs. att hitta en gemensam lösning.  

Vi har avtalat med fackförbunden om att förlängningen i första hand genomförs med hjälp av lokala avtal på alla apotek. Om lokalt avtal av någon orsak inte kan ingås förlänger arbetsgivaren arbetstiden enligt punkt 2 i protokollet om förlängning av arbetstiden. För heltidsanställda genomförs förlängningen då genom att man lägger till 24 timmar i den periodiska arbetstiden för året. Förlängningen av deltidsanställdas arbetstid står i proportion till arbetstiden.

Dessutom gäller det att komma ihåg att förlängningen genomförs för alla deltidsanställda, oberoende av orsaken till deltidsarbete. Vi har endast lämnat de anställda som får timlön utanför avtalet.

Blanketten för förlängning av den årliga arbetstiden finns här och protokollen om förlängning av den årliga arbetstiden här.

Mer specifika anvisningar som förbunden utarbetat tillsammans har skickats till er per e-post. Apta har endast deltagit i utarbetandet av denna gemensamma anvisning av 30.9.2016. 

I protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden har parterna avtalat om att parterna skriftligen kommer överens om hur förlängningen genomförs. Blanketten som förbunden utarbetat fungerar som hjälp för detta. Sättet på vilket förlängningen genomförs kan också nedtecknas på annat sätt än på blanketten.

4. Ändringar i datum för Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2017

Apta har avtalat med Farmaciförbundet om att ordna förtroendemannakurser 2017 på samma sätt som i år. Grundkurserna har, till skillnad från vad som meddelats tidigare, indelats i två delar. Dagen för förhandlingskompetens ordnas på en skild dag men utgör ändå en del av grundkursen.

Ändringarna i kurserna nedan är märkta med fet stil.

Grundkurser för förtroendemän

  • Ons–tors 22–23.3.2017, 2 d (exklusive förhandlingskompetens)
  • Tors–fre 9–10.11.2017, 2 d (exklusive förhandlingskompetens)

 Utbildning i förhandlingskompetens, 1 d

  • 28.3.2017
  • 10.5.2017
  • 11.10.2017

 Lokala avtal och utbildning i ekonomi, 1 d

  • 17.5.2017
  • 20.9.2017
  • 22.11.2017