12.1.2016

Medlemsinfo 1/2016

1. Programmet för kursen Apotekens personalledning har nu publicerats – reservera plats nu
2. Platserna och datum för höstens kurser har nu blivit klara
3. Aktuellt på arbetsmarknaden – arbetsgruppen för lokala avtal har inlett sin verksamhet

1. Programmet för kursen Apotekens personalledning har nu publicerats

  • Kursen Personalledning 2016 på Haiko gård to-fre 19–20.5

Välkommen med för att lyssna på och diskutera viktiga frågor gällande personalledning under ledning av experter!

På kursen, som varar två dagar, behandlas som tidigare olika teman. I år behandlar vi bl.a. det aktuella arbetsmarknadsläget och tar upp frågan om varför lokala avtal behövs och vad man avser med dem.

På kursen behandlas också många olika vardagliga utmaningar som hänför sig till arbetsledningen och chefsuppgifterna. Vi tar upp bl.a.

  • Föreläsaren som behandlar arbetsgemenskap ger råd om ledning i olika situationer av ändring bl.a. vid byte av apotekare samt om hur man motiverar personalen utan att glömma hur man själv som chef orkar.
  • Du får också höra läkarexpertens synpunkter på hur företagshälsovården kan främja konkurrenskraften.
  • Vi får också veta hur en chef kan agera i besvärliga situationer på arbetsplatsen och hur man kan lösa sådana konfliktsituationer.
  • Vi behandlar även hur anställningsförhållanden avslutas och hur man gör upp arbetsavtalen på rätt sätt.
  • På kursen ges också ett sammandrag över Työhyvinvointia johtamalla – turnén och de fortsatta planerna på att utveckla arbetsvälmågan.

Kursen är ett utmärkt tillfälle att träffa kolleger och umgås med varandra. Kursen är avsedd för apotekare och provisorer som är chefer i apotek.

Programmet för kursen Personalledning 2016 finns här. Anmäl dig nu och senast 5.5.2016!

Du kan anmäla dig här.

PRIS

Priset är 730 € + mvs 24 %/ i dubbelrum jämte transporter och 690 € + mvs 24 % utan transport. Tillägget för enkelrum är 50 € + mvs 24 %. Priset för följeslagare som inte deltar i kursen är 350 € + mvs 24 %.

Deltagaren kan välja om han/han deltar i samtransporten från Helsingfors till Haiko gård och tillbaka. I priset ingår mötesdagarnas luncher, frukost på fredag morgon samt á la carte middag med måltidsdrycker och kaffe samt kursmaterial för dem som deltar i kursen.

2. Platserna och datum för höstens kurser har nu blivit klara

Arbetsrättsliga utmaningar för apotekarna utgående från rättsfall och pensionsfrågor för apotekare

Tisdagen 20.9.2016 klo 10.00 – 16.30, Radisson Blue Royal Hotel, Helsingfors (Runebergsgatan 2).

På kursen gå vi igenom betydelsen av arbetsgivarens direktionsrätt utgående från rättspraxis. Vi ser vilka följder och verkningar konflikter har på arbetsgivarens och arbetstagarens ställning. Vi funderar tillsammans på vad som idag krävs av ledarskap och vad kravet på rättvist bemötande och jämställdhet betyder i det dagliga livet. Vi söker svar på olika utmaningar som förekommer på arbetsplatsen. Vi informerar också om vilka spelregler är bra ta tillämpa när problemsituationer uppstår. Kursen är avsedd för apotekare och chefer på apoteken.

På eftermiddagen behandlas pensionsfrågor och vad arbetsgivaren ställs inför i fråga om arbetstagarnas pensioner.

Pris

330 euro + mvs 24 %, 430 € + mvs 24 % för icke medlemmar. I priset ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Förbundets experter samt Sirpa Moilanen från Apotekarnas Pensionskassa föreläser.

Du kan anmäl dig här.

Problemlösande chef

Fredagen 7.10.2016 kl. 12.00 – 16.00, Break Hotel Eden Uleåborg (Holstinsalmentie 29)

Kursdeltagarna får enkla och praktiska redskap för att lösa vardagliga arbetsledningsproblem såväl från juridisk som från pyskologisk synpunkt. På kursen går vi också igenom betydelsen av arbetsgivarens direktionsrätt. Vi tar upp konfliktsituationer som uppstår på arbetsplatsen och söker svar på olika utmaningar som förekommer på arbetsplatsen. Frågorna behandlas på kursen med hjälp av olika exempel och färska rättsfall.

Vi behandlar t.ex. mobbning på arbetsplatsen, sjukfrånvaro, alkoholproblem osv. Vi diskuterar hur problem uppstår på arbetsplatsen och hur chefen kan påverka detta i förebyggande syfte.

Kursen arrangeras dagen före Pohjoisen apteekkariyhdistys håller sitt höstmöte.

Pris

330 euro + mvs 24 %, 430 euro + mvs 24 % för icke medlemmar. I kursavgiften ingår kursmaterial, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Föreläsare är förbundets experter.

Anmäl dig senast 26.8.2016. Du kan också anmäla dig direkt här.

Löneräkningskurs

Torsdagen 27.10.2016 kl. 10.00 – 16.00, Scandic Lahti (Vesijärvenkatu 1) Lahtis

På kursen går vi igenom de viktigaste sakerna om hur lönen bildas och hur den räknas ut. Vi repeterar med hjälp av exempel de kollektivavtalsenliga bestämmelserna om uträkning av mertids- och övertidsarbete samt hur olika slag av frånvaro påverkar betalningen av lön (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv.). Dessutom går vi igenom olika lönehöjningssituationer samt hur semesterlönen räknas ut. Kursen är avsedd för apotekare och personer som sköter lönefrågor i apoteken.

Pris

330 € + moms 24 %, 430 € + moms 24 % för icke medlemmar. Priset inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

Förbundets experter föreläser.

Du kan anmäl dig här.

3. Aktuellt på arbetsmarknaden – arbetsgruppen gällande lokala avtal har inlett sin verksamhet

Det finns ingen entydig definition på lokalt avtalande. I princip kan man med lokalt avtalande avse allt det som man avtalar om på arbetsplatsnivå eller i företagen.

Lokala avtal ger parterna på arbetsplatsen möjlighet att med avtal i företagen avvika från vad man i lag och kollektivavtal har bestämt. Det kan t.ex. vara fråga om möjligheten att på arbetsplatsen avtala om flexibla arbetstidsarrangemang inom ramarna för det som har bestämts i kollektivavtalet.

Finlands regering har tillsatt en arbetsgrupp på trepartsbasis med uppgift att bereda lagstiftning som främjar lokalt avtalande och förstärker personalens ställning. Arbetsgruppens kärnuppdrag är att bereda gemensamt godtagbara spelregler för bestämmelser som tillåter lokalt avtalande om arbetstider och löner. Arbetsgruppen förväntas också bereda åtgärder som stärker personalens ställning i anslutning till beslutsfattandet i företaget samt se till att balanserade förutsättningar garanteras för lokala avtal på arbetsplatsen.

Arbetsgruppen ska utarbeta sitt förslag till den 15.3.2016. Därefter skickas utkastet till lag på remiss. Avsikten är att regeringen avger sitt förslag till riksdagen i maj 2016. Meningen är att lagarna ska träda i kraft i september 2016. Arbetsgruppen leds av överdirektör Pekka Timonen vid arbets-och näringsministeriet.

Kollektivavtalet för apoteksbranschen ger redan möjligheter att lokalt avtala om många olika frågor. I apoteken kan man bl.a. avtala om att flytta veckoledigheten till föregående eller påföljande vecka, om annat arbetstidssystem än 115/120 timmar, om att byta söndagsersättningarna till ledig tid osv. Under våren och sommaren blir det klart om möjligheterna till lokalt avtalande ökar via lagstiftningen.