14.11.2013

Aktuellt 11/2013

1. Kollektivavtalsuppgörelser för apoteksbranschen
2. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 – 31.10.2016
3. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014 – 31.1.2017

1.  Kollektivavtalsuppgörelser för apoteksbranschen

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden undertecknade sysselsättnings- och tillväxtavtalet den 15 oktober, varför det nya kollektivavtalet för farmaceutisk personal träder i kraft 1.12.2013 och avtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014. De nuvarande kollektivavtalen gäller tills de löper ut.

Löneuppgörelsen enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet är moderat. Lönesumman för apoteken stiger jämfört med föregående år i snitt 0,62 % under 2014. I denna summa ingår det s.k. löneöverhänget (0,2 %) som beror på lönehöjning 1.6.2013 till arbetstagare på apotek.

Då sysselsättnings- och tillväxtavtalet ingående fastställde löneuppgörelsens nivå, kunde man vänta sig att ingendera parten skulle få igenom några större textändringar. Därför måste nu arbetsgivarförbundets förslag om t.ex. karenstiden för sjuktid och utvidgade lokala avtal, med vars hjälp man skulle ha kunnat göra det möjligt att avvika från kollektivavtalet då apoteken har ekonomiska svårigheter, vänta till nästa förhandlingsomgång. Farmaciförbundets och PAM:s förslag om bl.a. en förlängning av semestern och semesterpremieledigheter, flera söckenhelgsförkortningar, 3 dagars sjukfrånvaro enbart med egen anmälan avslogs naturligtvis.

Nedan redogörs för vartdera avtalets löneuppgörelse och textändringar. Anvisningar för de egentliga lönehöjningarna skickas nästa år innan höjningarna ska verkställas.

Lönerna och lönetabellerna för farmaceutisk personal tillämpas fram till 31.3.2014 och för arbetstagare på apotek på motsvarande sätt till 30.9.2014 även om de nya kollektivavtalen träder i kraft innan.

2. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 – 31.10.2016

Lönehöjningar 1.4.2014

Dyrortsklassificeringen av kommunerna slopas från kollektivavtalet 1.4.2014. Detta verkställs på samma sätt som när man tidigare närmade dyrortsklasserna till varandra. Kostnadseffekten av sysselsättnings- och tillväxtavtalets höjning om 20 euro är 0,62 %. Av detta används 0,43 % till slopandet av dyrortsklasserna och resten, 0,19 % till individuella höjningar till dem som fått lön enligt dyrortsklass I.

I apotek där man betalar lön enligt dyrortsklass I höjs de individuella lönerna för farmaceutisk personal med 10,35 euro.

I apotek där man betalar lön enligt dyrortsklass II höjs de individuella lönerna till farmaceutisk personal med skillnaden mellan de nuvarande tabellönerna i dyrortsklass I och II i lönegruppen och årströskeln i fråga.

I anvisningarna för nästa års lönehöjningar skickar vi färdigt uträknade höjningssummor per tjänsteår och lönegrupp. Höjningseffekten är för farmaceuter 1,15 % och för provisorer 0,66 %.

Arbetstidstilläggen höjs inte.

Lönehöjningar 1.4.2015

De individuella lönerna, lönetabellerna och arbetstidstilläggen för farmaceutisk personal höjs med 0,4 %.

Höjningarna under det 3:e året av avtalsperioden

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden avtalar före 15.6.2015 om storleken och tidpunkten för dessa höjningar.

Textändringar

De ändrade punkterna i kollektivavtalstexten finns här.

Ändringarna träder i kraft 1.12.2013 med undantag för punkten gällande förtroendemannaersättningen, som träder i kraft 1.4.2014.

3. Kollektivavtalet för arbetstagare på apotek 1.6.2014 – 31.1.2017

Lönehöjningar 1.4.2014

De individuella lönerna och lönetabellerna för arbetstagare på apotek höjs med 20 euro.

Arbetstidstilläggen höjs inte.

Lönehöjningar 1.4.2015

De individuella lönerna, lönetabellerna och arbetstidstilläggen för arbetstagare på apotek höjs med 0,4 %.

Höjningarna under det 3:e året av avtalsperioden

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden avtalar före 15.6.2015 om storleken och tidpunkten för dessa höjningar.

Textändringar

De ändrade punkterna i kollektivavtalstexten finns här.

Ändringarna träder i kraft 1.6.2014.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti